top of page

Мојата 5-10 минутна makeup рутина //KosichMakeup

Updated: Oct 31, 2020

Живееме во динамично време, во кое што некогаш ќе ни бидат потребни токму тие плус 15 минутки за да бидеме наспани и функционални за денот кој што следи. Но нашата рутина ‘makeup’ најчесто одзема најмалку половина час.

Затоа сме тука да ви помогнеме да изгледате прекрасно и одморено.

Јас ќе ви ја споделам мојата тајна за свеж изглед кој што ќе трае во текот на денот а ќе ви бидат потребни само неколку продукти. Значи ќе бидете брзи и економични.

Денес ќе ви зборувам за декоративната козметика а во следна прилика и за ‘skin care’.

 

My 5 to 15 minutes makeup routine


We live in a very dynamic time, in which we sometimes need exactly those 15 minutes plus to get that beauty sleep and be functional for the day that follows. But our makeup routine usually takes at least half an hour.

That is why we are here to help you look beautiful and relaxed.

I will share my secret for a fresh look that will last throughout the whole day for which you will only need a few products. So you will be fast and economical.

Today I will talk to you about decorative cosmetics and next time about skincare.


 

Чекор 1:


На веќе аплицирана SPF крема или база на пудра, нанесувам коректор во иста или приближна нијанса како моето лице на деловите каде што сметам дека имам деколорација. Започнувам со најмал слој за почеток па потоа додавам доколку имам потреба. Откако ќе завршам со покривање на подочници и капилари, аплицирам на целото лице од коректорот во децентен слој. Го тапкам со прсти или пак со ‘beauty blender’.

 

Step 1:


On an already applied SPF cream or primer, I apply concealer in the same or approximately the same shade as my face on the parts where I think I have discoloration. I start by applying a thin layer to start and then add if I need to. After finishing covering the eyelids and capillaries, I apply the concealer on the whole face in a decent layer. I tap it with my fingers or with a beauty blender. 

Чекор 2:


Пред коректорот да се апсорбира во кожата, аплицирам ‘highlighter’ на највисоките точки на лицето. Доколку некогаш се случи на некоја регија да имам акни (пр. под устата) не аплицирам бидејќи не сакам да ја истакнам текстурата на кожата. Од истиот продукт аплицирам и на очните капаци и почетокот на окото кај солзниот канал.

 

Step 2:


Before the concealer is fully absorbed into the skin, I apply highlighter on the highest points of the face. If I ever have acne in a region (ex. under the mouth) I do not apply the highlighter because I do not want to emphasize the texture of the skin. I put on the same product on the eyelids and the beginning of the eye at the tear duct. 

Чекор 3 и 4:


Веднаш аплицирам руменило на образот дијагонално кон слепоочницата.

Од истиот продукт додавам и на аркадата а понекогаш и на центарот на носот.

Следно, нанесувам бронзер на деловите каде што ми е потребна димензија. Кај мене е делот под ‘the cheek bone’, периметрите на челото и брадата.

Со брознерот го повторувам истиот чекор како претходниот но додавам малку и под окото.

 

Step 3 and 4:


I immediately apply blush on the cheek diagonally to the temple.

I add the same product to the arcade and sometimes to the center of the nose.

Next, I apply bronzer to the parts where I need a dimension. Personally, I need it under my cheekbones, the perimeters of the forehead and chin.

I repeat the same steps with the bronzer , but I also add a little under the eye. 

Чекор 5:


Маскарата е ‘must’ за инстантен буден изглед. Навиткајте ги трепките со виткач и нанесете маскара во 2 слоеви. Само еден слој е потребен на долната линија.

 

Step 5:


Mascara is a 'must' for an instant awake look. Curl the lashes with a curling iron and apply mascara in 2 layers. Only one layer is needed on the bottom lashes. 

Чекор 6:


Користете маскара за веѓи да ги обликувате трепките и “природно” да ги пополните дупчињата. Доколку немате потреба, овој трик ќе ви служи да изгледаат уредни.

 

Step 6:


Use mascara for eyebrows to shape the lashes and "naturally" fill in the holes. If you do not need this, this trick will help you achieve at least that neat look. 

Чекор 7:


Аплицирајте кармин по ваша желба. Ако имате суви усни а сакате мат кармин, пред нанесувањето на мат карминот нанесете лабело.

 

Step 7:


Apply lipstick of your choice. If you have dry lips and you want matte lipstick, apply lip balm before applying matte lipstick apply lip balm. 

Чекор 8:


Отприлика веќе коректорот и останатите продукти на лицето почнуваат да се хомогенизираат со маслата од кожата и сега е моментот каде што со ‘beauty blender’ ќе го отстраните вишокот со тапкање и ќе додадете камена или пудра во прав.

 

Step 8:


The concealer and other facial products are about to start homogenizing with the oils from the skin and now is the moment where with a ‘beauty blender’ you will remove the excess by tapping and adding powder foundation on the top.


 

Author: Милена Косић // Milena Kosich


#blog #makeup #beauty #routine #Macedonian #MilenaKosich #English

59 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page