top of page

Правила на Користење

Сите права на интелектуална и индустриска сопственост на веб-страницата и нејзината содржина, вклучувајќи ги фотографиите, аудио, вудео, дизајнот, графиката, логото, комерцијалните имиња, трговската марка, илустрациите, сликите, индустриските цртежи и секаков вид од индустриска и комерцијална употреба се сопственост на Atelier Per Sempre или на лицата сопственици на содржината кои истото го имаат нагласено.

Репродукција, дистрибуција и користење за јавна комуникација, вклучувајќи го и користењето на дел или целосна содржина од нашата веб-страница за комерцијални цели, на кој било медиум и со какви било намени, е строго забрането, без претходно обвластување и одобрување од тимот на Atelier Per Sempre.

Посетителите и корисниците се согласуваат да ги почитуваат правата на интелектуална и индустриска сопственост на Atelier Per Sempre. Истите може да ја користат содржината на веб-страницата за нивни лични и приватни употреби. Секоја друга употреба е забранета и потребно е корисникот да добие претходна писмена согласност од тимот на Atelier Per Sempre.

bottom of page